HAASTE
 Berliinissä sijaitsevan Trendence Institutin äskettäin (2013) tekemän selvityksen mukaan Euroopassa yli puolet, Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa jopa 80%, loppututkinnon suorittaneista henkilöistä on huolissaan ammatillisesta tulevaisuudestaan.

Koulutuksen tarjoajilla, nuorilla vastavalmistuneilla ja työelämän edustajilla on selvityksen mukaan varsin eriävä näkemys siitä, missä määrin koulutus turvaa valmiudet työelämään. Kolme neljäsosaa (74%) selvitykseen osallistuneista koulutuksen tarjoajista mutta nuorista vain 38%  ja työnantajista vain 35% on sitä mieltä, että koulutus antaa valmiudet työelämään   Työelämän ja nuorten osaamisen kohtaamattomuutta kuvastaa se, että jopa yli neljännes (27 %) tarjolla olevista työpaikoista voi jäädä täyttämättä (McKinsey. 2013.Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work).

Tilanteen korjaamiseksi ja nuorten työelämätaitojen kehittämiseksi koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tulisi kehittää ja tiivistää. Edellämainittu selvitys nostaa esille kolme eri osa-aluetta, jotka vaativat toimenpiteitä:

Opiskelijat eivät ole riittävässä määrin tietoisia ja perehtyneitä työelämässä tarvittaviin taitoihin: he tunnistavat alakohtaiset tarpeet mutta eivät niinkään yleisiä työelämätaitoja. Nuoret eivät tunne työelämää riittävästi eivätkä omaa selkeää kuvaa työelämän säännöistä ja toimintakulttuureista. Työnhakijat luottavat liikaa tutkintotodistukseen eivätkä riittävässä määrin osaa panostaa työelämätaitoihin tai arvioida niitä suhteessa avoinna olevaan työpaikkaan tai uraan, joka heitä kiinnostaa.

Työelämätaitojen nopea muttuminen edellyttää monipuolista dialogia yritysten ja oppilaistosten välillä ja molempien osapuolien tulisi aktiivisesti pyrkiä yhdessä turvaamaan työelämätaitojen kehittyminen nuorilla samoin kuin omien taitojen tunnistamista.

Kanssakäymistä ja vuorovaikutusta työnantajien ja oppilaitosten välillä tulisi kehittää ja syventää muuhunkin kuin työharjoitteluista sopimiseen.

Samankin alan tehtävissä voi olla suuria eroja eri työpaikoilla eikä ammattinimike useinkaan kuvaa rittävällä tavalla työn luonnetta ja tarvittavaa osaamista. tae työpaikan saamiseen. Nuorille tulisi tarjota mahdollisuuksia saada tietoa ja kehittää syvempää ymmärrystä eri työtehtävistä ja niissä tarvittavista taidoista ja tiedosta, jotta he voivat asianmukaisesti valmistautua työnhakuprosessiin. Samalla nuoret tarvitsevat tukea, jotta he osaisivat arvioida omaa osaamistaan ja myös tuoda oikealla tavalla esille omat taitonsa ja kykynsä suhteessa tarjolla olevaan työpaikkaan.

TAVOITTEET
V-TOURS projekti pyrkii lisäämään ja parantamaan dialogia korkeakoulujen/yliopistojen , opiskelijoiden ja yritysten välillä verkkopalveluiden avulla.

Verkkopalvelu tarjoaa yrityksille keinon tukea opintonsa päättäviä nuoria siirtymisessä työelämään.

Vastavalmistuneet nuoret samoin kuin yritykset voivat hyötyä tästä V-tours palvelusta. Se mahdollistaa yrityksille keinon välittää tietoa työelämän tarpeista ja kertoa omasta toiminnastaan. Nuoret työnhakijat voivat syventää osaamistaan ja ymmärrystään työelämästä ja sen odotuksista työnhakijoiden suhteen. Yksi ja sama palvelu tukee molempia osapuolia:

VERKKOPALVELUN SISÄLTÖ
V-tours alustalle tuotetaan erilaisia välineitä yhteistyön tueksi:

Keskeisenä tarjonnassa on verkko-opetus, joka perehdyttää eri tavoin työelämässä tarvittavaan osaamiseen sekä yrittämäiseen toimintaan työelämässä.

Tämän lisäksi palvelu tarjoaa virtuaalivierailuja yrityksiin (V-Tours = virtual tours) ja ajoittain mahdollisesti myös realiaikaisia tapahtumia, missä yritysten edustajat voivat esitellä yritystensä toimintakulttuuria, pelisääntöjä, toimenkuvia jne. ja samalla vastata osallistujien kysymyksiin.

Kolmantena osana palvelussa ovat itsearviointi­menetelmät, joilla nuoret voivat saada tietoa omista kyvyistään suhteessa yrityshaastatteluissa tunnistettuihin odotuksiin ja tunnistaa omat kehittymistarpeensa.

Facebook
Facebook

This site uses cookies to improve user browsing experience and to gather information about using the site itself. We use both technical cookies and third-party cookies to send promotional messages based on user behavior. You can know the details by consulting our privacy policy here. By continuing the navigation you agree to the use of cookies; Otherwise you can leave the site
more information

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi